2017-02-06

DN.se – Många klagar om ersättning för sent flyg

Dagens Nyheter uppmärksammar ersättningar för försenade flyg 2017-02-04.

Klagomålen på flygbolag som inte betalar ut ersättning till resenärer vid förseningar och inställda avgångar har ökat hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Resenärerna har stora möjligheter att få rätt.

Alla som flyger råkar förr eller senare ut för förseningar och inställda plan. EU-regler gör att det finns möjligheter att få ersättning från flygbolagen.

– Huvudregeln är att om man drabbas av en inställd eller försenad flygning har man rätt till kompensation. Det är precis som när man reklamerar en vara att man ska vända sig till företaget först och reklamera, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket.

Har man fått extra kostnader på flygplatsen, som att man behövt äta, kan man ha rätt till ersättning för det också. Då är det viktigt att spara kvitton.

Det finns undantag för extraordinära händelser som exempelvis terroristdåd.

Vid strejker kan rätten till ersättning variera beroende på bolag och var strejken ägt rum.

– Det är olika regler i olika länder, säger Maja Lindstrand.

Det är inte säkert att flygbolaget håller med om att passageraren har rätt till ersättning.

Är man missnöjd med beslutet och anser sig ha rätt till ersättningar kan man anmäla bolaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, om resan utgått från en svensk flygplats. Annars ska man vända sig till avgångslandets motsvarighet.

– Konsumenter kan alltid vända sig till oss så hjälper vi dem rätt, säger Maja Lindstrand.

Många anmälningar når också Allmänna reklamationsnämnden.

– Ofta vill man ha kompensation enligt EU-förordningen för försenade eller inställda flygningar. Resenären kan också ha haft merkostnader som de vill ha ersättning för, säger Stefan Larsson, jurist på Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

En sökning bland anmälningar som hänvisar till den aktuella EU-förordningen med nummer 261/2004 visar att antalet anmälningar ökat. Under 2014 kom det in 706, året efter var antalet 1.033 och 2016 var det 1.385 anmälningar.

– Eftersom det kom in 2.638 ärenden till nämndens reseavdelning förra året är de som berör förordningen en betydande grupp, säger Stefan Larsson.

I sökningen ingår också klagomål som rör nekad ombordstigning men de är inte så vanliga.

Någon direkt förklaring till varför antalet ärenden ökat har inte ARN.

– Man kan tänka sig olika förklaringar, exempelvis att kunskapen om reglerna ökat, säger Stefan Larsson.

Chansen att de klagande ska få rätt hos ARN är ganska stor. I tre fjärdedelar av fallen som nämnden tog upp till prövning under 2016 fick resenären rätt.

En möjlighet för den som inte fått ersättning, som beskrivs i artikeln intill, är att anlita företag som driver ärendet mot flygbolagen. De tar en andel av ersättningen i betalning.

Konsumentverket har inga synpunkter på om det är en bra metod eller hur vanligt det är. Men verket har haft ett antal tillsynsärenden mot flera sådana bolag. Det har handlat om att kunder som anlitar bolag har fått betala extra för att få sina pengar utbetalda.

– Villkoren har varit otydliga i vissa fall. Bolagen påstår mycket om flygbolagens hantering av ärenden men när vi bett dem bevisa påståendet har de inte kommit in med bevis så vi har bett dem ta bort det, säger Maja Lindstrand.

Läs hela artikeln här.

contact@ifdelayed.com
0200 - 883 883